Researchers

 Academicians      
 Prof. FAN Dianyuan      
       
 Directors      
Prof. ZHU Jianqiang Prof. LI Xuechun    
       
 Other professors      
 Prof.FAN Wei Prof. LIU Zhigang Prof. XU Guang Prof. ZHU Baoqiang
 Prof. XIE Xinglong Prof. LU Xingqiang  Prof. LIU Cheng  Prof. JIANG Youen 
 Prof. WANG Xiaochao Prof. ZHANG Panzheng  Prof. TANG Shunxing  Prof. ZHOU Shenlei 
       
       
       
       
       
       
       

Joint Laboratory of High Power Laser and Physics