BU Yang, Ph.D.

Update time: 2019-04-17

Professor and Vice Director
Optical engineering
Phone: 86-21-69918692
Email: buyang@siom.ac.cn

Research Focus
Measurements and test technology for photolithography tools; Optical measurement technology and applications; Spectrum technology and applications; Optical instrument and system.
Honors
[1] Shanghai Rising-Star Program, 2008
Publications
[1] Mao, Yanjie; Li, Sikun; Sun, Gang; Duan, Lifeng; Bu, Yang; Wang, Xiangzhao, “Modeling and optimization of lens heating effect for lithographic projector”, Journal of Micro-Nanolithography MEMS and MOEMS,2018,17(2):23501
[2] Chen, Zhe; Zhang, Zhen; Bu, Yang; Dai, Fengzhao; Fan, Tanghuai; Wang, Huibin, Underwater Object Segmentation Based on Optical Features, Sensors,2018,18(1):196
[3] Lu, Yu; Li, Zhongliang; Nan, Nan; Bu, Yang; Liu, Xuebo; Xu, Xiangdong; Wang, Xuan; Sasaki, Osami; Wang, Xiangzhao, Passively Driven Probe Based on Miniaturized Propeller for Intravascular Optical Coherence Tomography, Scientific Reports,2018,85150
[4] Chen, Zhe; Zhang, Zhen; Dai, Fengzhao; Bu, Yang; Wang, Huibin, Monocular Vision-Based Underwater Object Detection, Sensors,2017,17(8):1784
[5] Chen, Yan; Li, Zhongliang; Nan, Nan; Bu, Yang; Wang, Xuan; Pan, Liuhua; Wang, Xiangzhao, Automatic spectral calibration for polarization-sensitive optical coherence tomography, Optics Express,2017,25(20):23605-23618
[6] Pan, Liuhua; Wang, Xiangzhao; Li, Zhongliang; Zhang, Xiangyang; Bu, Yang; Nan, Nan; Chen, Yan; Wang, Xuan; Dai, Fengzhao, Depth-dependent dispersion compensation for full-depth OCT image, Optics Express,2017,25(9):10345-10354
[7] Dai, Fengzhao; Zheng, Yazhong; Bu, Yang; Wang, Xiangzhao, Modal wavefront reconstruction based on Zernike polynomials for lateral shearing interferometry, Applied Optics,2017,56(1):61-68

附件下载: